Градоустройствени проекти

Изготвянето на градоустройствен проект е свързано с конкретен имот и възможностите за строителство в него. Във ФЕДА Студио можем да изготвим за вас следните устройствени планове и необходимите схеми към тях:
- Градоустройствен анализ на парцел
- Изготвяне на ПУП (Подробни Устройствени Планове) за промяна на конкретното предназначението, регулацията и/или застрояването на имот.
- Изготвяне на РУП (Работни Устройствени Планове) за детайлно представяне на етажността, вида и начина на застрояването при сключено застрояване.
- Промяна на статут на земя.